Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego BOARD ZONE
 
§ 1 Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) dotyczy świadczenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego BOARD ZONE (dalej jako Sklep internetowy lub BOARD ZONE), do którego prowadzi domena www.boardzone.pl oraz usług rozsyłania bezpłatnego newslettera.
2. Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku.
3. Dane identyfikujące przedsiębiorcę i jego adres:
Sklep internetowy jest prowadzony przez Andrzeja Bieniasza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Bieniasz BOARD ZONE, na podstawie wpisu do CEIDG, NIP 734-126-56-19, REGON 490-61-50-70, z siedzibą ul. Leśna 28, 33-380 Krynica – Zdrój.
4. Dane kontaktowe:
tel. 608039947
sklep@boardzone.pl
5. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do klientów Sklepu internetowego, użytkowników kont zarejestrowanych w Sklepie internetowym jak również osób, które wyraziły wolę otrzymywania newslettera. W przypadku gdy dane postanowienie Regulaminu dotyczy wyłącznie konsumentów, znajduje to wyraz w treści odpowiedniego postanowienia. Zgodnie z art. 22(1) kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Sposób porozumiewania się:
Porozumiewanie się następuje przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon, formularze kontaktowe zamieszczone na stronie www.boardzone.pl oraz poczta elektroniczna.
7. Użytkownikami i klientami Sklepu internetowego mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami i klientami Sklepu internetowego mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
8. Używane określenie „umowa” oznacza umowy sprzedaży towarów w Sklepie internetowym.
 
§ 2 Opis produktów i usług
1. Sklep internetowy umożliwia składanie zamówień i dokonywanie zakupów spośród asortymentu sprzętu sportowego, odzieży sportowej i innych akcesoriów aktualnie wystawionego do sprzedaży w Sklepie internetowym.
2. Sklep internetowy umożliwia również korzystanie z dodatkowych funkcjonalności tj. utworzenie własnego konta i korzystanie ze związanych z tym kontem funkcji, jak również umożliwia zamówienie otrzymywania bezpłatnego newslettera.
3. Każdy towar oferowany w Sklepie internetowym pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.
4. Informacje o towarach i cenach Sklep internetowy zamieszcza na stronie www.boardzone.pl.
5. Informacja o towarach zamieszczona na stronie www Sklepu internetowego nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu internetowego lub dostawców Sklepu internetowego.
 
§ 3 Zasady zakładania konta w Sklepie internetowym, logowania i administrowania kontami, usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Możliwe jest dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym poprzez utworzone konto użytkownika (rejestracja) lub bez rejestracji.
2. Brak utworzenia konta użytkownika (brak rejestracji) pozwala na złożenie zamówienia w Sklepie internetowym. Nie są przechowywane w takim przypadku żadne dane związane ze złożonym zamówieniem.
3. Poprzez zarejestrowanie się w Sklepie internetowym tworzone jest konto użytkownika, które stanowi bazę danych użytkownika i służy do realizacji składanych zamówień, pozwala na przechowywanie i przeglądanie historii składanych zamówień, ich statusu, wpłat i nadpłat z tytułu zamówień, preferencji użytkownika dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu internetowego.
4. Prowadzenie konta użytkownika jest usługą świadczoną drogą elektronicznie na rzecz użytkownika przez przedsiębiorcę prowadzącego Sklep internetowy. Usługa ta jest świadczona 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
5. Zastrzega się możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym użytkownicy zostaną poinformowani w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
6. W celu założenia konta użytkownika konieczne jest uruchomienie strony internetowej www.boardzone.pl/rejestracja.html, wypełnienie formularza elektronicznego i podanie wymaganych danych, w tym adresu e-mail oraz określenie hasła do konta.
5. Konta użytkowników są administrowane przez administratora serwisu www.boardzone.pl – Andrzej Bieniasz BOARD ZONE z siedzibą w Krynicy – Zdroju 33-380, ul. Leśna 28.
6. Użytkownik ma możliwość modyfikacji swoich danych figurujących na koncie użytkownika.
7. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia konta użytkownika, przy czym w przypadku zgłoszenia tego żądania może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia.
8. Przedsiębiorca prowadzący Sklep internetowy jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez użytkownika na szkodę Sklepu internetowego lub innych użytkowników, naruszenia przez użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez użytkownika zabezpieczeń strony internetowej Sklepu internetopwego lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do konta uzytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do konta uzytkownika i usług nieodpłatnych. Użytkownik jest zawiadamiany o zablokowaniu dostępu do konta użytkownika i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na podany przez Klienta niego adres e-mail.
9. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sklep internetowy ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
10. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
11. Użytkownik, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta użytkownika, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się z oświadczeniem woli użytkownika.
12. Przedsiębiorca prowadzący Sklep internetowy, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do użytkownika stosownego oświadczenia woli na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 
§ 4 Zasady składania zamówień
1. Prezentowane w Sklepie internetowym ceny towarów są cenami brutto i podawane są w polskich złotych. Ceny zawierają już wszelkie cła i podatki. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
2.  Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość zamówienia. Dokładne wyliczenie kosztów wysyłki znajduje się przy każdym ze sprzedawanych w Sklepie internetowym towarów. W przypadku składania zamówienia poprzez platformę elektroniczną Sklepu internetowego z wykorzystaniem opcji „koszyk” koszt wysyłki dla całego zamówienia pojawi się jako osobna pozycja zawartości „koszyka”.
3. Zamówienia mogą być składane ze pośrednictwem platformy elektronicznej Sklepu internetowego, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@boardzone.pl. Zamówienia składane za pośrednictwem platformy elektronicznej Sklepu internetowego mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą być składane w dni powszednie, w godzinach 9-18.
4. Do dokonywania zakupów w Sklepie internetowym konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. W celu złożenia zamówienia klient zobowiązany jest:
- wybrać zamawiane towary – w przypadku korzystania z platformy elektronicznej Sklepu internetowego poprzez użycie opcji „dodaj do koszyka”,
- wybrać sposób dostawy oraz adresu dostawy=]]\
- wybrać sposób płatności,
- podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówionego towaru, tj. imię i nazwisko, adres, adres e-mail,
- oświadczyć o akceptacji Regulaminu,
- wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do złożenia i realizacji zamówienia.
6. Zamówienie zostaje złożone przez klienta:
- w przypadku korzystania z platformy elektronicznej Sklepu internetowego – z chwilą kliknięcia przez klienta przycisku „złóż zamówienie”,
- w przypadku korzystania z poczty e- mail – z chwilą wysłania przez klienta wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego zawierającej dane zamawianych towarów, dane z formularza zamówienia Sklepu internetowego oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia, o których mowa w pkt 5 powyżej,
- w przypadku korzystania z telefonu – z chwilą podania przez klienta danych zamawianych towarów, danych z formularza zamówienia Sklepu internetowego oraz danych niezbędne do realizacji zamówienia, o których mowa w pkt 5 powyżej.
7. Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy (przyjęcie zamówienia przez Sklep internetowy).
8. Sklep internetowy ma obowiązek poinformować klienta – poprzez wiadomość e-mail lub wiadomość SMS - o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki lub może wpłynąć na jej opóźnienie.
9. Klient przesyłając składając w Sklepie internetowym zamówienie składa ofertę zawarcia umowy zamawianych towarów. Wysłane przez Sklep internetowy przyjęcie zamówienia na podany przez klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty. Umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy klientem a Andrzejem Bieniaszem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą pod firmą Andrzej Bieniasz BOARD ZONE z siedzibą ul. Leśna 28, 33-380 Krynica – Zdrój, NIP 734-126-56-19, REGON 490-61-50-70.
10. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i organizowania wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu internetowego.
 
§ 5 Realizacja zamówień
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:
- z momentem wpływu na rachunek bankowy Sklepu internetowego ceny zakupu zamówionych towarów – w przypadku wyboru opcji płatności przelewem,
- z momentem złożenia zamówienia – w przypadku wyboru opcji płatności kartą, za pośrednictwem platformy Przelewy 24 lub opcji płatności przy odbiorze.
2. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jeśli nie jest zawarta taka informacja – czas ten jest określany na maksymalnie 4 dni.
3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki jest to czas, który upływa od rozpoczęcia realizacji zamówienia do momentu przekazania paczki ze Sklepu internetowego do przewoźnika realizującego dostawę – uwzględniane są tylko dni robocze.
4. Zamówienie na towary o różnym czasie przygotowania zamówienia jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie.
5. W przypadku wyboru przez klienta opcji płatności z góry, należy uwzględnić również czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu internetowego (czas ten może się różnić w zależności od banku i sposobu płatności).
 
§ 6 Sposoby i termin zapłaty
1. Zapłata za zamówione towary może nastąpić w jeden z następujących sposobów:
- przelewem na rachunek bankowy Sklepu internetowego – płatność z góry,
- płatność za pośrednictwem Przelewy24 – płatność z góry,
- płatność przy odbiorze – z dołu, w przypadku wyboru opcji wysyłka za pobraniem,
- płatność przy odbiorze (z dołu)[M3]  w siedzibie sklepu stacjonarnego (ul. Czarny Potok 77, 33-380 Krynica – Zdrój, w sąsiedztwie stacji Kolei Gondolowej na Jaworzynę Krynicką) – w przypadku wyboru opcji odbiór osobisty w sklepie.
2. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
3. Każda transakcja jest potwierdzana paragonem (domyślnie) lub fakturą VAT (w przypadku zaznaczenia takiej opcji).
4. W przypadku wyboru opcji płatności z góry (przelewem lub kartą), płatność za zamówienie winna zostać uiszczona w terminie do 10 dni od momentu przyjęcia przez Sklep internetowy zamówienia.
5. W przypadku wybranych towarów Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.
 
§ 7 Zasady dostarczania zamówień
1. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany na formularzu zamówienia.
2. Koszty dostarczenia towarów pokrywa klient.
3. Wysokość kosztów dostawy jest uzależniona od rodzaju towaru, rodzaju wybranego sposobu transportu oraz wybranego sposobu płatności.
4. Wysokość kosztów dostawy towarów jest wyświetlana po dodaniu wybranych towarów do koszyka – po otwarciu zawartości koszyka. Do złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie wyboru sposobu płatności.
5. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
6. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi rozpatrzenie reklamacji przez Sklep internetowy.
7. Przy wartości zamówienia powyżej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) Sklep internetowy pokrywa koszty wysyłki zamówionego towaru. Wybór sposobu dostawy zamówienia należy wówczas do Sklepu internetowego.
 
§ 8 Anulowanie zamówienia
1. Klient może anulować zamówienie dopóki nie zostanie wysłane. O fakcie wysłania zamówienia klient jest powiadamiany poprzez wiadomość e-mail lub .
2. Anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta może nastąpić telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail, korzystając z danych teleadresowych Sklepu internetowego.
3. Zamówienie klienta zostanie anulowane w przypadku wyboru przez klienta opcji płatności z góry i nie uiszczenia płatności w terminie do 10 dni od przyjęcia zamówienia.
4. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu internetowego lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep internetowy zawiadomi klienta o tym fakcie najpóźniej w terminie 3 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez klienta w formularzu zamówienia.
5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu internetowego lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu internetowego), klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
- częściowa realizacja – wybór przez klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, a Sklep internetowy zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
- anulowanie całości zamówienia – wybór przez klienta tej możliwości zwolnienie Sklepu internetowego z obowiązku realizacji zamówienia.
6. Jeśli klient dokonał zapłaty za zamówiony towar, co do którego nastąpiło anulowanie zamówienia, Sklep internetowy zwróci należność zgodnie z postanowieniami § 10.
 
§ 9 Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 roku, poz. 827) klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient będący konsumentem, który chce odstąpić od umowy powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i dokonać zwrotu towaru do Sklepu internetowego.
2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Sklep internetowy niezwłocznie przesyła klientowi będącemu konsumentem, na podany przez niego adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Sklep internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej.
4. Sklep internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient będący konsumentem, chyba że klient ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Sklep internetowy nie odbiera sam towaru od klienta będącego konsumentem. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności klientowi będącemu konsumentem do chwili otrzymania zwracanego towaru lub otrzymania dowodu jej odesłania – w zależności które zdarzenie wystąpi wcześniej.
6. Jeżeli klient będący konsumentem wybrał inny sposób dostarczenia towaru do Sklepu internetowego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez Sklep internetowy, Sklep internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi będącemu konsumentem dodatkowych kosztów.
7. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, wraz z oświadczeniem o zwrocie na następujący adres Sklepu internetowego: ul. Czarny Potok 77, 33-380Krynica – Zdrój. Dniem odstąpienia od umowy jest dzień otrzymania przez Sklep internetowy oświadczenia o odstąpieniu.
 
§ 10 Zwrot pieniędzy
1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep internetowy do zwrotu należności wpłaconych przez klienta, zwrot ten następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni. Aby dokonać zwrotu należy wydrukować formularz zwrotu i wypełnić go oraz przesłać towar wraz z fakturą lub paragonem na następujący adres Sklepu internetowego: ul. Czarny Potok 77, 3-380 Krynica – Zdrój.
2. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sklepu internetowego:
a) w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, zwrotu należności dokonuje się na rachunek bankowy klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego,
b) w przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy „odbiorze osobistym”, zwrotu na rachunek bankowy klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego,
c) w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych Przelewy 24, zwrotu należności dokonuje się na rachunek bankowy klienta, po uprzednim wezwaniu klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
3. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o których mowa w ust. 2 powyżej, klient nie przekaże wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sklep inetrnetowy wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od klienta.
 
§ 11 Procedura reklamacji
 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania znajdują się w karcie gwarancyjnej wystawianej przez gwaranta. Opis każdego z towarów w Sklepie internetowym zawiera również informację w przedmiocie gwarancji.
 2. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań by dostarczane towary, wolne były od wad.
 3. W przypadku towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, klient może reklamować produkt posiadający wady:
 1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
W takich okolicznościach klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sklep internetowy jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu internetowego.
 1. korzystając z uprawnień przysługujących klientowi wobec Sklepu internetowego w związku z wadami towaru.
 1. Sklep internetowy odpowiada ze wady towaru, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru kupującemu.
 2. Roszczenie klienta o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 4 powyżej.
 3. W terminach określonych w ust. 5 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli kupujący żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.
 4. W przypadku klienta będącego przedsiębiorcą, traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbada towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwłocznie Sklepu internetowego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyjdzie na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomi Sklepu internetowego niezwłocznie po stwierdzeniu wady, chyba że Sklep internetowy  wiedział o wadzie albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.
 5. W ramach reklamacji klient wedle własnego wyboru, według zasad opisanych w § 11 Regulaminu, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, zażądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, gdy wada jest nieistotna ze względu na cel w jakim klient nabył towar.
 6. Klient może skorzystać z uprawnienia do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo o  od umowy, chyba że Sklep internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Uprawnienie klienta nie doznaje ograniczeń, jeżeli towar był już wymieniany przez Sklep internetowy albo Sklep internetowy nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolną od wad lub usunięcia wady.
 7. Kupujący będący konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep internetowy usunięcia wady zażądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep internetowy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego będącego konsumentem inny sposób zaspokojenia.
 8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
 9. Klient może skorzystać z żądania wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep internetowy może odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą, Sklep internetowy może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru sprzedanego.
 10. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru przez Sklep internetowy, klient powinien dostarczyć reklamowany towar na adres Sklepu internetowego podany w § 1 ust. 3 Regulaminu wraz z formularzem reklamacyjnym. Formularz reklamacyjny jest dostępny pod adresem https://www.boardzone.pl/reklamacje-napisz.html. Sklep internetowy w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta w ramach rękojmi za wady towaru i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Sklep internetowy powiadomi klienta o stanowisku producenta lub dystrybutora towaru, w ramach gwarancji którego klient złożył reklamację.
 11. Sklep internetowy jest obowiązany w ramach rękojmi wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.
 12. Kupujący, który wykonuje uprawnienia o których mowa w § 11 Regulaminu, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar do miejsca o którym mowa w § 11 ust. 13 Regulaminu. Kupujący, który wykonuje uprawnienia o mowa w § 11 ust. 4 Regulaminu, dostarcza towar na koszt Sklepu internetowego.
 13. W ramach rękojmi koszty wymiany i naprawy wadliwego towaru ponosi Sklep internetowy.
 
§ 12 Polityka prywatności, ochrona danych osobowych i pliki cookie
1. Administratorem danych osobowych użytkowników przekazanych dobrowolnie w ramach rejestracji oraz w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest Andrzej Bieniasz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą pod firmą Andrzej Bieniasz BOARD ZONE z siedzibą ul. Leśna 28, 33-380 Krynica – Zdrój, NIP 734-126-56-19, REGON 490-61-50-70.
2. Korzystanie ze Sklepu internetowego wiąże się z koniecznością podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonywania zakupów w Sklepie internetowym oraz do rejestracji i posiadania konta użytkownika w Sklepie internetowym.
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 101 z 2002 roku, poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający do nich dostęp osób trzecich. Zbiór danych osobowych przekazanych administratorowi danych osobowych zgłaszany jest przez niego Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną oraz innych celach określonych w Regulaminie.
5. Każdy użytkownik www.boardzone.pl ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
6. Zapewnia się możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta użytkownika. Przedsiębiorca prowadzący Sklep internetowy może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli klient nie uregulował wszystkich należności w Sklepie internetowym lub użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności tej osoby.
7. Przekazane dane osobowe są chronione oraz dokłada się wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze administratora danych osobowych, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
8. Administrator danych osobowych nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez użytkowników przepisów prawa.
9. Administrator danych osobowych za wyraźną zgodą klienta może przekazać dane osobowe klienta, w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy sprzedaży firmie DialCom24 Sp. z o.o., jeżeli klient dokonał wyboru płatności poprzez system płatności Przelewy 24 Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy 24
10. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze nim firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności stron internetowych Sklepu internetowego i nie zawierają danych osobowych użytkowników.
11. Strona internetowa www.boardzone.pl, za pośrednictwem której działa Sklep internetowy, używa plików cookie. Informacja o plikach cookie  jest dostępna na stronie: http://www.boardzone.pl/informacja-o-cookie-pm-20.html.
12. Użytkownik ma możliwość korzystania ze strony internetowej www.boardzone.pl bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu internetowego nie będą działać poprawnie.
13. Polityka prywatności Sklepu internetowego jest dostępna pod adresem http://www.boardzone.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html.
 
§ 13 Newsletter
1. Każdy użytkownik może wyrazić na stronie www.boardzone.pl chęć otrzymywania newslettera.
2. Newsletter jest bezpłatny i stanowi informację handlową przesyłaną drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail na podany przez użytkownika adres e-mail. Newsletter w szczególności zawiera informacje o towarach dostępnych Sklepie internetowym, o akcjach promocyjnych i wyprzedażach.
3. Do otrzymywania newslette ra konieczne jest wpisanie adresu e-mail użytkownika w odpowiednim polu na stronie www.boardzone.pl oraz potwierdzenie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
4. Zgodna na otrzymywania newslettera jest dobrowolna, w szczególności nie jest konieczna do założenia lub utrzymywania konta użytkownika w Sklepie internetowym.
5. Otrzymywanie newslettera użytkownik może zatrzymać w dowolnie wybranym przez siebie momencie, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. W celu zatrzymania otrzymywania newslettera użytkownik winien kliknąć w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości e-mail stanowiącej przesłanie newslettera.
6. Polityka prywatności jest dostępna pod następującym adresem http://www.boardzone.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html
 
§ 14 Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu internetowego.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu internetowego.
3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu internetowego przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych dni roboczych, zaś użytkownicy posiadający konto użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez przesłanie na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i jego pełną treść po zmianie.
4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony w ust. 3 powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy użytkownik posiadający konto użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep internetowy w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami § 3 powyżej.
5. Wszystkie zamówienia złożone przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
6. Sklep  internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez użytkownika.
7. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za błędy, w szczególności w obsłudze zamówienia, powstałe na skutek przekazania przez użytkownika błędnych danych.
9. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie użytkownika, w szczególności za utratę przez użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła. Sklep internetowy odpowiada jednak, jeśli utrata przez użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sklep internetowy lub przyczyn, za które Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność.
10. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
11. Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi konsumentami sklep internetowy ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez klienta nie będącego konsumentem.
12. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sklepu internetowego jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
13. Ewentualne spory pomiędzy Sklepem internetowym a użytkownikiem będącym konsumentem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
14. Ewentualne spory pomiędzy Sklepem internetowym a użytkownikiem nie będącym konsumentem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep internetowy.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 
 
 

 

Przejdź do strony głównej
BOARDZONE SINCE 2001
Mural, szyld, logo by Swanski
Photos by Javier Presencio
All rights reserved
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl